Photo Albums

KODO KAI https://www.daitoryunj.com/apps/photos/ KODO KAI Enbu Tai Kai ,97 - Kodo Sensei Detail-Hand print, Iron fan, prayer beads and glasses. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721556 201721556 Horikawa Kodo Hand print https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721568 201721568 Aiki by Kato Shihan https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721557 201721557 Gishinkan Dojo, NY ,96 Goldberg Sensei, Kiyama Sensei and Manny Jimenez https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201739323 201739323 Goshinkan Dojo, NY '96 Kiyama Sensei seminar https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201739661 201739661 Enbu Tai Kai ,97 https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721559 201721559 25th Anniversary NAHQ, CA Inoue Menkyo Kaiden with East Coast and West Coast Kodo Kai members. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201739659 201739659 Stanford, CT '99 Manny Jimenez and Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721570 201721570 Kodo Kai honbu dojo Hokkaido, Japan https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721561 201721561 Kodo Kai Enbu Tai Kai '00 Kitami, Hokkaido. 50th Anniversary. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721569 201721569 Enbu Tai Kai, '00 East coast and West Coast memebers with Kato Shihan and Mekita Shihan. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201739660 201739660 NY Seminar 11/96 Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=203565667 203565667 NY Seminar 11/96 Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=203565668 203565668 NY Seminar 11/96 Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=203565669 203565669 NY Seminar 11/'96 Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=203565670 203565670 San Luis Obispo, CA 2013 Kiyama Shihan and Goldberg Sensei with Manny Jimenez. Showing the Hiden Mokuroku (1st scroll) to the class. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721572 201721572 East Coast Kodo Kai Kiyama Shihan and Goldberg Sensei with senior students. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721562 201721562 Kiyama Shihan with Danny Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721563 201721563 San Luis Obispo, CA 2013 Manny Jimenez recieving the Hiden Mokuroku (1st scroll) from Kiyama Shihan. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721567 201721567 Kiyama Shihan with Danny Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721564 201721564 Kiyama Shihan with Danny Kiyama Sensei https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201739325 201739325 San Luis Obispo, CA 2013 https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721571 201721571 Aiki Nage Goldberg Sensei and Manny Jimenez (uke) https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721573 201721573 Albany, NY '15 GoldbergSensei with Kodo Kai Study Group Heads. https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201721574 201721574 Kodo's Grave https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=201739662 201739662 Kiyama Shihan and M. Jimenez Seminar at Bushidokai East Lyme , CT Summer 2016 https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=203736467 203736467 Daito ryu Aiki jujutsu Wood carving https://www.daitoryunj.com/apps/photos/photo?photoID=203736468 203736468